Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Onderhoudsplicht tussen echtgenoten

Vanaf het moment dat mensen met elkaar trouwen hebben zij de plicht voor elkaar te zorgen. Bij de ontbinding van het huwelijk houdt de financiële zorgplicht niet op te bestaan. In de wet is vastgelegd dat de echtgenoot die onvoldoende in staat is om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien, aanspraak kan maken op een bijdrage van de ex-echtgenoot, een partneralimentatie.

Het uitgangspunt is dat de onderhoudsplicht tussen echtgenoten na verloop van 12 jaar van rechtswege eindigt. Indien het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar én er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren dan eindigt de verplichting na een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een rechter deze perioden verlengen.

Behoefte en draagkracht

De belangrijkste wettelijke maatstaven voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie zijn de draagkracht van de alimentatiebetaler en de behoefte van de alimentatieontvanger.

Allereerst moet de alimentatieontvanger een behoefte hebben aan een bijdrage. Of er een behoefte is en hoe hoog deze behoefte is, zal per geval bepaald moeten worden en hangt onder andere af van de welstand die de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben gehad en het eigen inkomen van de alimentatieontvanger. Om de behoefte te bepalen geldt dus geen vast criterium zoals bijvoorbeeld het bestaansminimum (bijstandsnorm). Vervolgens is het van belang of de alimentatiebetaler ook draagkracht heeft om te kunnen voorzien in de behoefte van de alimentatieontvanger. De draagkracht vormt namelijk de bovengrens van het bedrag dat betaald kan worden. Om de draagkracht te bepalen is er een rekensysteem ontwikkeld door de Werkgroep Alimentatienormen van de Vereniging voor rechtspraak. Dit rekensysteem wordt landelijk toegepast door advocaten en rechtbanken. Easy-Echtscheiding kan een draagkrachtberekening voor u uitvoeren.

Afzien van partneralimentatie

Indien er voor één van beide partners een recht op partneralimentatie bestaat, kan de alimentatiegerechtigde partner er alsnog voor kiezen om afstand van de partneralimentatie te doen. Als het gevolg van deze keuze echter is dat deze partner een beroep zal moeten doen op een bijstandsuitkering, kan er verhaal plaatsvinden door de Sociale Dienst op de onderhoudsplichtige partner. De Sociale Dienst kan dit doen op grond van de Wet Werk en Bijstand en de onderhoudsplicht tussen de ex-echtgenoten.

Jaarlijkse indexering van alimentaties

Als gevolg van inflatie wijzigen elk jaar de lonen. Dit is de reden dat in de wet is vastgelegd dat de alimentatiebedragen jaarlijks worden aangepast. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd maar u kunt het ook opzoeken via internet. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering). U hoeft daarvoor niet naar de rechter en u hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken. U dient wel zelf te berekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag wordt. Eigenlijk is de indexering er dus voor bedoeld om het alimentatiebedrag waardevast te houden.

Wijzigen van de vastgestelde partneralimentatie

Als de situatie zich in de toekomst zodanig wijzigt dat het handhaven van de huidige alimentatie niet reëel is kunt u samen in onderling overleg een ander bedrag overeenkomen. Wij adviseren u dit schriftelijk met elkaar vast te leggen.

Kunt u het samen niet eens worden dan kunt u door Easy-Echtscheiding een alimentatieberekening laten uitvoeren en afspreken de uitkomst te volgen. Wenst u dit niet dan kan de rechter een nieuwe alimentatie vaststellen. Het vonnis van de rechter is dwingend. Voor een procedure bij de rechtbank bent u verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Einde partneralimentatie

Afhankelijk van de duur van het huwelijk en of er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de onderhoudsverplichting tussen de echtgenoten na maximaal 12 dan wel na maximaal 5 jaar. De onderhoudsverplichting en daarmee ook het recht op een partneralimentatie zal echter al binnen deze perioden komen te vallen indien de rechthebbende op partneralimentatie op een eerder moment een geregistreerd partnerschap aan gaat, in het huwelijk treedt dan wel gaat samenwonen “alsof hij / zij gehuwd is”.

In de praktijk komt een rechter niet snel tot de conclusie dat er sprake is van samenwonen “alsof men gehuwd is”. De alimentatie gerechtigde wordt hierbij door de wet beschermd.

Back To Top