Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Bezittingen

Materiele bezittingen:
Dit zijn bijvoorbeeld de meubels en de huisraad. Probeer gezamenlijk tot een redelijke en gelijke verdeling te komen.
Immateriële bezittingen:
Dit zijn bijvoorbeeld huisdieren. Probeer ook hier gezamenlijk tot een redelijke verdeling te komen.

Schulden

Denk hierbij aan leningen en kredieten. Maak een gelijke verdeling. Als leningen of kredieten aan één van beide partners worden toebedeeld, kan aan de bank worden verzocht om de tenaamstelling van de kredieten / leningen te wijzigen. Indien de Bank zich hierdoor in zijn verhaalsmogelijkheden beperkt ziet worden, kan de Bank echter weigeren om de tenaamstelling aan te passen. De partners blijven in hun onderlinge verhouding dan nog steeds aan de door hen gemaakte verdeling van kredieten en leningen gehouden!

Woning

Bij een koopwoning die wordt toebedeeld aan één van beide partners zijn de volgende zaken van belang:

De wijziging van de eigendom van de woning in het Kadaster. De woning wordt voor 100% eigendom van degene aan wie de woning is toebedeeld. Het is noodzakelijk om hiervoor een afspraak bij de notaris te maken.
De wijziging van de ten naamstelling van de hypotheekschuld die op de woning rust. De partner die volledig eigendom krijgt van de woning dient ervoor te zorgen dan de andere partner wordt ontslagen uit aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Hiermee kan uw hypotheekadviseur u helpen.

Denk ook aan het wijzigen van de ten naamstelling van de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning), voorzover deze gekoppeld is aan de hypotheeklening.
De wijziging van de ten naamstelling van het huurcontract is nodig in geval van een huurwoning waar één van beide partners blijft wonen.

Kinderen

Schrijf een kind bij de gemeente in op het adres waar het kind op grond van de omgangsregeling het grootste deel van de tijd zal verblijven. Bij co-ouderschap mag gekozen worden bij welke ouder het kind wordt ingeschreven. Degene op wiens adres het kind is ingeschreven, is gerechtigd tot de kinderbijslag en een aantal belastingkortingen.

Verzekeringen

De opstalverzekering is de verzekering die de koopwoning zelf (zonder de inboedel) verzekert tegen schade. Pas de ten naamstelling van deze verzekering aan als de woning op één naam komt.
De inboedelverzekering verzekert de inboedel. Pas de ten naamstelling aan en eventueel de hoogte van het verzekerde bedrag. Dit laatste in verband met de (50% – 50%) verdeling van de inboedel bij echtscheiding.
Wijzig een autoverzekering waarbij een verzekering is afgesloten voor de tweede bestuurder. Probeer bij het sluiten van een nieuwe autoverzekering te onderhandelen over de no-claim. Het is doorgaans ook mogelijk dat één van de partners de no-claim overdraagt op de andere partner.
De AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) verzekert tegen aansprakelijkheidsschade. Pas deze verzekering aan de nieuwe gezinssituatie aan en/of onderzoek of de dekking gewijzigd dient te worden.
Voor overige verzekeringen zoals bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekering geldt ook dat deze verzekeringen aangepast kunnen worden aan de nieuwe gezinssituatie en/of dat de dekking mogelijk gewijzigd dient te worden.
Levensverzekeringen zijn verzekeringen die uitkeren afhankelijk van het al dan niet in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Bekijk of deze verzekeringen in de nieuwe gezinssituatie nog nodig zijn en maak de verzekering eventueel premievrij, hef de verzekering op of pas de verzekering aan de nieuwe gezinssituatie aan.

Testament

Indien er een testament gemaakt is, overleg dan met de notaris of hier aanpassingen in nodig zijn na de echtscheiding.

Bankrekeningen

Verdeel spaar- en betaalrekeningen en hef deze op dan wel wijzig de ten naamstelling.
Trek machtigingen op rekeningen in.
Zeg creditcards op die bij de eigen rekening horen maar afgesloten zijn ten behoeve van de partner.

Pensioen

Indien in het echtscheidingsconvenant een verdeling van de ouderdomspensioenrechten is afgesproken, informeer de pensioenuitvoerder hier dan over door het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op te sturen naar de pensioenuitvoerders die er tijdens het huwelijk geweest zijn. Dit dient binnen twee jaar na de datum van echtscheiding te gebeuren.

Een kopie van het echtscheidingsconvenant kan naar de pensioenuitvoerder worden gestuurd om de pensioenuitvoerder te informeren dat er over en weer is afgezien van alle rechten op elkaars ouderdomspensioen en tevens om de pensioenuitvoerder op de hoogte te brengen van de afgesproken regeling omtrent het (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Back To Top