Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

ARTIKEL 1 – OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

 

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Raad & Daad, Advies & Mediation B.V., hierna: “Raad & Daad” gesloten overeenkomsten. De hieronder opgesomde voorwaarden zijn bindend voor beide partijen. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Raad & Daad opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief BTW.

1.3

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar desondanks niet uitdrukkelijk weigert dat Raad & Daad een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Raad & Daad eerst nadat deze schriftelijk door Raad & Daad zijn bevestigd.

1.4

Raad & Daad is vrij om elke opdracht, ook na aanvaarding, te weigeren of te annuleren vanwege strijd met de openbare orde of goede zeden, vanwege (mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van Raad & Daad, of vanwege het door opdrachtgever niet nakomen van eerder gemaakte afspraken, of vanwege het niet voldoen aan de eisen gesteld aan opdrachtgever in deze algemene voorwaarden.

1.5

Opdrachtgevers zijn te allen tijde hoofdelijk verbonden ten aanzien alle verstrekte opdrachten aan Raad & Daad alsmede ten aanzien van de daaruit voortvloeiende kosten.

 

ARTIKEL 2 – TARIEVEN, KOSTEN EN HONORARIUM

 

2.1

Opdrachtgever is aan Raad & Daad een honorarium, alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Raad & Daad gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

2.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van de door de behandelend persoon of de behandelende personen aan de opdracht besteedde tijd in uren volgens het binnen Raad & Daad gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de uurtarieven van die personen zoals deze door Raad & Daad zijn vastgesteld voor of tijdens de opdracht.

2.3

Bij onduidelijkheid ten aanzien van de besteedde tijd of wanneer de door Raad & Daad gespecificeerde tijd wordt tegengesproken geldt als volgt: Ten behoeve van een adviesgesprek wordt twee uren arbeid gerekend. Ten behoeve van reistijd wordt de reistijd gerekend volgens de ANWB routeplanner “snelste tijd”. Het reistarief bedraagt 50% van het normale uurtarief. Ten behoeve van een alimentatieberekening wordt anderhalf uur arbeid gerekend. Ten behoeve van schriftelijke stukken wordt 30 minuten per tekstpagina of deel daarvan gerekend. Ten behoeve van een inkomensberekening wordt één uur arbeid gerekend.

 

ARTIKEL 3 – BETALING

 

3.1

Indien een opdracht een doorlooptijd heeft van meer dan twee maanden, behoudt Raad & Daad het recht voor om tussentijds de gemaakte uren te factureren.

3.2

Indien een opdracht tot bemiddeling tegen een vaste prijs is overeengekomen zullen de daadwerkelijk gemaakte uren worden gefactureerd indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd. Voor de vaststelling van de werkelijk gemaakte uren wordt uitgegaan van de specificatie van Raad & Daad. Bij betwisting of onduidelijkheid gelden de bepalingen van artikel 2.3 van deze voorwaarden.

3.3

  • Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  • Indien 14 dagen na de factuurdatum nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal een aanmaning volgen.
  • Indien 14 dagen na de aanmaning geen (volledige) betaling is ontvangen, zal Raad & Daad gerechtigd zijn incassokosten te vorderen ter grootte van 15% over het oorspronkelijke factuurbedrag, of anders het maximale bedrag dat de wettelijke bepalingen hiervoor voorschrijven.
  • Indien 14 dagen na de ingebrekestelling nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal Raad & Daad verdere maatregelen treffen ter inning van het openstaande bedrag. Alle hiervoor door Raad & Daad gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
  • Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.4

Raad & Daad behoudt zich het recht voor de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten indien niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt betaald.

 

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1

Raad & Daad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • schade als gevolg van vertraging in de procedure.
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet volledig, deugdelijke en duidelijke informeren over de feiten.
  • fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • fouten in de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring hierover heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • verlies van aangeleverde gegevens. Ondanks het feit dat Raad & Daad regelmatig back-ups maakt van gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd en, draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het bewaren van de originele bestanden, respectievelijk kopieën van bestanden, die door opdrachtgever aan Raad & Daad ter beschikking worden gesteld en andersom.

4.2

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Raad & Daad is de aansprakelijkheid van Raad & Daad voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

4.3

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

4.4

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Raad & Daad niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Raad & Daad.

 

ARTIKEL 5 – OVERIGE BEPALINGEN

 

5.1

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

5.2

De rechter in de woonplaats van opdrachtgever is in eerste instantie bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5.3

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Back To Top
Zoeken